A-Austerlitz Hotel*** - Táborského nábřeží 790/3 - 639 00 Brno, Czech Republic

+420 603 513 197, +420 543 214 718 recepce@austerlitzhotel.cz
  • cs
  • en
  • de
  • ru
Rychlá rezervace pobytu

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD v hotelu A-Austerlitz ***

Ubytovací řád je platný od 1. 1. 2018

1.

Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi hotelu – recepčnímu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Hotel vydá hostovi ihned při přihlášení ubytovací průkaz v němž bude uveden název hotelu, jméno hosta, číslo pokoje, doba pobytu a čas pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu s poučením pro úschovu cenných předmětů v hotelovém sejfu. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekční nemoci.

2.

Při příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen prokázat se personálu platným ubytovacím průkazem.

3.

Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

4.

Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li objednávkou určeno jinak.

5.

Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

6.

Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány na recepci hotelu do úschovy.

7.

Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány na recepci hotelu do úschovy proti potvrzení.

8.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá  pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.

 

9.

Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl a to i písemnou formou.

10.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

11.

V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

12.

V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k pracovní činnosti, nebo osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů a pod.) .

13.

Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8:00 do 22:00 hod. Pokud návštěva neopustí pokoj po době pro návštěvy určené tj. do 22.00 hod. může hotel účtovat tuto osobu jako hosta na jednolůžkovém pokoji.

 

14.

Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

15.

Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, vypnout TV, uzavřít okna a uzavřít vstupní dveře.

16.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 – ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.

17.

Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel (nebo osoba doprovázející zvíře) prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno zanechávat zvířata na pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležet na lůžku, či jiném nábytku určeném k odpočinku hostů. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře). Cena za ubytování/umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. Majitel (nebo osoba doprovázející zvíře) v plném rozsahu odpovídá za poškození pokoje/majetku hotelu zvířetem.

 

18.

V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.

19.

Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 5 po sobě jdoucích dnů, nebo přesáhne-li částka za ubytování či poskytnuté služby výši 5.000,-Kč. Účet je splatný při předložení.

20.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

21.

Host hradí jím způsobenou škodu v plné výši, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

22.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

23.

V případě, že host má adresu bydliště Brno, nebo v jiných odůvodněných případech může hotel vyžadovat platbu za ubytování či služby předem.

24.

Využije-li ubytovaný host hotelové parkoviště, je toto zpoplatněno dle aktuelního ceníku, není-li sjednáno jinak. Hotel neodpovídá za poškození vozu. Parkování je poskytováno v době ubytování hosta na hotelu, mimo tento čas je zapotřebí uhradit denní poplatek za parkování.

25.

Na hotelový pokojích a veřejných místech v hotelu je ZAKÁZÁNO KOUŘIT. Nedodržení tohoto zákazu je pokutováno částkou 5.000,-Kč

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Ubytováním se v hotelu A-Austerlitz*** udělujete souhlas společnosti SD hotel service s.r.o., se sídlem Táborského nábřeží 790/3, 639 00 Brno, e-mail: recepce@austerlithzhotel.cz, tel.: +420603513197 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě.

2) Jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě budou zpracovávány za účelem evidence ubytovaných hostů, vystavení hotelového účtu a garance platby. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho email: recepce@austerlitzhotel.cz.

4) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

– na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

– na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;

– na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

– na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;

– na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;

– nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;

– na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34

GDPR.

5) Pokud dochází k následnému zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést proti tomuto zpracování námitku. Zejména pak v případě přímého marketingu, včetně profilování.

6) V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. Úřadu můžete také podat stížnost.

A - AUSTERLITZ hotel v Brně hodnocení